Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 12/01/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 12/01/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Chi tiết Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 12/01/2018 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 TẠI ĐÂY

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn