Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 29/01/2021 Duy trì, áp dụng và cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường