Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 29/01/2021 truyền thông về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021