Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC năm 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11/02/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 16/KH-STNMT về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC năm 2022 tới các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, 11 nhiệm vụ cụ thể đó là:
(1) Phối hợp với Cục thuế tỉnh, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) khi thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;
(2) Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử;
(3) Thực hiện tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh
(4) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tạo tài khoản người dùng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;
(5) Đánh giá, báo cáo việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử;
(6) Tiếp tục triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đối với các dịch cụ công được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và của tỉnh;
(7) Thường xuyên thực hiện rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện trên môi trường điện tử;
(8) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian, lộ trình, chất lượng;
(9) Cập nhật nội dung TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, đúng quy định;
(10) Khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC phục vụ cho việc công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tiếp nhận và giải quyết TTHC;
(11) Tiếp nhận, trả lời (Bằng văn bản) các nội dung phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn
Với mục đích bảo đảm triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, đồng thời nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, cùng với việc nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc của công chức, viên chức với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện cải cách TTHC. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể (Được nêu trên) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện đề ra./.
 
Chi tiết Kế hoạch số 16/KH-STNMT ngày 11/02/2022 tại đây.
 

Tác giả bài viết: Hoài Thu