Công văn số 1521/STNMT-KS ngày 15/7/2021 thông báo tổ chức, cá nhân đủ điều kiện lập Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án khai thác mỏ chì kẽm Nà Duồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn


Thông tin tổ chức, cá nhân hành nghề được lựa chọn thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
 
STT Tên tổ chức, cá nhân tư vấn Địa chỉ Điện thoại, Email Tên đề án, dự án, báo cáo
1 Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên Số 25, đường Nguyễn Khắc Nhu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ĐT: 0968.868.699 Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước dự án khai thác mỏ chì kẽm Nà Duồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn

 
 Công văn số 1521/STNMT-KS ngày 15/7/2021 thông báo tổ chức, cá nhân đủ điều kiện lập Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án khai thác mỏ chì kẽm Nà Duồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn