Báo cáo tổng kết Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nguồn tin: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn