Công bố kết quả điều tra thoái hoá đất tỉnh Bắc Kạn

-         Quyết định số: 1763/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tinh Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả dự án “Điều tra thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn” : 1763/QĐ-UBND
-         Báo cáo tổng hợp kết quả thoái hóa đất tỉnh Bắc Kạn: Báo cáo tổng hợp
-         Bản đồ thoái hóa đất đầu kỳ tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1/50.000: Bản đồ

Tác giả bài viết: Sở TN&MT Bắc Kạn