Công văn số 1101/STNMT-VP ngày 20/06/2019 Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Công văn số 1101/STNMT-VP ngày 20/06/2019 Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Thực hiện Văn bản số 3115/UBND-NCPC ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó có nêu thời gian gần đây tình hình cháy, nổ diễn biễn phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, theo thống kê 5 tháng đầu năm 2019 trên cả nước xảy ra 1.588 vụ cháy gây thiệt hại 286,6 tỷ đồng, 40 người bị chết và 55 người bị thương; trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản 1,4 tỷ đồng; những hậu quả do cháy gây ra ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống của nhân dân. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 và Văn bản số 3115/UBND-NCPC ngày 11/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ sau: 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
2. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, giám sát và duy trì các điều kiện an toàn PCCC, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại phòng làm việc, trụ sở đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của đội phòng cháy chữa cháy trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, quan tâm đầu tư trang thiết bị cho đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.
3. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nội quy phòng cháy, chữa cháy, nội quy sử dụng điện ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 24/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành nội quy phòng cháy, Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Kế hoạch 28-KH/TU ngày 06/7/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC… chữa cháy và nội quy sử dụng điện của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy tại phòng, đơn vị do mình quản lý. Nếu để xảy ra cháy thì Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật.
4. Văn phòng Sở, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, nhất là phối hợp trong công tác phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về PCCC, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng phục vụ hoạt động PCCC…góp phần nâng cao hiệu quả, quản lý nhà nước về PCCC, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.
/uploads/news/2019_06/cv-1101-vp.pdf