Công văn số 116/STNMT-TNN ngày 15/7/2021 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước (Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 25/TB-MTĐN ngày 08/7/2021 của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến chì kẽm mỏ Nà Quản, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH Đồng Tâm. Sau khi nghiên cứu các quy định và hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:
1. Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến chì kẽm mỏ Nà Quản, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH Đồng Tâm theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đăng tải thông tin của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên thực hiện lập hồ sơ nêu trên lên website của Sở theo quy định (gửi kèm bảng thông tin của đơn vị lập hồ sơ).
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên được biết./.

Thông tin tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
 
STT Tên tổ chức, cá nhân tư vấn Địa chỉ Điện thoại, Email Tên đề án, dự án, báo cáo
1 Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên Số 25, đường Nguyễn Khắc Nhu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ĐT: 0968.868.699 Đề án khai thác, sử dụng nước mặt của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến chì kẽm mỏ Nà Quản, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Đề án xả nước thải vào nguồn nước của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến chì kẽm mỏ Nà Quản, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Công văn số 116/STNMT-TNN ngày 15/7/2021 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước (Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên)