Công văn số 1993/STNMT-TNN ngày 03/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước (Điều chỉnh hồ sơ nước dưới đất Yên Đĩnh)

Công văn số 1993/STNMT-TNN ngày 03/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước (Điều chỉnh hồ sơ nước dưới đất Yên Đĩnh)
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 221/TB-CTN ngày 23/9/2019 kèm hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn về việc lập hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất trạm cấp nước xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới. Sau khi nghiên cứu hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:
1. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất trạm cấp nước xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cập nhật Công ty vào danh sách các tổ chức, cá nhân hành nghề được lựa chọn thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 56/2014/TTBTNMT, thông tin cụ thể như sau:

STT Tên tổ chức, cá nhân tư vấn Địa chỉ Điện thoại, Email Tên đề án, dự án, báo cáo
1 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ĐT: 0209.3872.722 Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng và tình hình thực hiện giấy phép Trạm cấp nước xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 
 
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn được biết./.
/uploads/news/2019_10/cv-1993.pdf