Công văn số 2508/STNMT-KS ngày 03/11/2021 thông báo đơn vị đủ điều kiện năng lực lập Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 52/TB-MTĐN và số 53/TB-MTĐN ngày 01/11/2021 kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên thông báo về việc lập Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Cơ sở sản xuất tinh bột và chế biến miến dong của HTX Tài Hoan và Mỏ chì kẽm Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH Ngọc Linh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của Công ty, căn cứ các quy định hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:
1. Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên đủ điều kiện lập Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Cơ sở sản xuất tinh bột và chế biến miến dong Tài Hoan và Mỏ chì kẽm Ba Bồ theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư số 56/2014TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước, đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cập nhật thông tin của Công ty vào danh sách các tổ chức, cá nhân hành nghề được lựa chọn thực hiện đề án, dự án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT./.

Công văn số 2508/STNMT-KS ngày 03/11/2021 thông báo đơn vị đủ điều kiện năng lực lập Báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.