Công văn số 2613/STNMT – TNN ngày 23/12/2019 v/v thông báo chấp thuận đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Công văn số 2613/STNMT – TNN ngày 23/12/2019 v/v thông báo chấp thuận đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước
Chi tiết Công văn số 2613/STNMT – TNN ngày 23/12/2019 v/v thông báo chấp thuận đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước TẠI ĐÂY