Công văn số 807/STNMT-VP ngày 16/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 807/STNMT-VP ngày 16/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phát động thi đua với chủ đề “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tính Bắc Kạn” (24/8/1949 – 24/8/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn”; Sở Tài nguyên và Môi trường phát động thi đua với chủ đề “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24/8/1949 – 24/8/2019) đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Thông qua đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động, sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” nhằm tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước , khơi dậy niềm tự hào dân tộc ; đồng thời tri ân những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước trong cuộ c đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
2. Tạo không khí thi đua sôi nổi quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2019, góp phần quản lý có hiệu lực, hiệu quả nguồn tài nguyên gắn với công tác bảo vệ môi trường, định hướng phát triển bền vững, chủ động ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian phát động Từ ngày 10/5/2019 đến hết ngày 20/8/2019.
2. Nội dung thi đua
2.1. Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn chính trị trọng tâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Cụ thể như sau: - Hoàn thành thực hiện tốt Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 2 - Hoàn thành chỉ tiêu và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
2.2. Thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tác phong công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức, giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành theo mục tiêu đã đề ra.
2.3. Thực hiện tốt 03 phong trào phong trào thi đua trọng tâm: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.
3. Công tác khen thưởng 3.1. Đối tượng, hình thức khen thưởng
3.1.1. Đối tượng Các tập thể, cá nhân lập đượ c thành tích xuất sắc trên các lĩnh vự c trong đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (thành tích tính đến tháng 8 năm 2019).
3.1.2. Hình thức khen thưởng - Giấy khen của Giám đốc Sở: Tặng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất, sắc tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm. - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Tặng cho tập thể (Sở, đơn vị trực thuộc Sở), cá nhân lập thành tích xuất, sắc tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm
3.2. Tiêu chuẩn tặng giấy khen, bằng khen
3.2.1. Tiêu chuẩn chung: Tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương , đường lối củ a Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định củ a địa phương; tích cự c tham gia các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.
3.2.2. Tiêu chuẩn cụ thể - Đối với tập thể: Lập nhiều thành tích xuất sắc nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị có các biện pháp chăm lo , cải thiện điều kiện làm việc , đảm bảo việc làm , nâng cao thu 3 nhập, đời sống vật chất , tinh thần cho người lao động . Kết quả thự c hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ củ a năm ước tính đến hết tháng 8/2019 phải đạt từ 75% trở lên. - Đối với cá nhân: + Lập đượ c thành tích xuất sắc độ t xuất trong công tác; + Có sáng kiến, giải pháp, phát minh, sáng chế đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác hoặc đem lại lợ i ích thiết thực đối với cộng đồng, xã hội; + Có hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 3.3. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng - Kết thúc đợt thi đua, các phòng, đơn vị lựa chọn 01 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu, điển hình đề nghị khen thưởng. Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 10/8/2019. - Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm 01 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình đề nghị khen thưởng và bản tóm tắt thành tích trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng (ghi rõ thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở) . Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tính Bắc Kạn” (24/8/1949 – 24/8/2019).
/uploads/news/2019_05/pdtd-80716-5-2019.pdf