Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2017

Nguồn tin: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn