Quy chế phối hợp số 310/QCPH-CAT-STNMT ngày 19/3/2018 Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm luật bảo vệ môi trường

Chi tiết Quy chế phối hợp số 310/QCPH-CAT-STNMT ngày 19/3/2018 Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm luật bảo vệ môi trường tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn