Quyết định: 1868/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản Barit trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản Barit tại khu vực Phạc Lẫm, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định: 1868/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản Barit trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản Barit tại khu vực Phạc Lẫm, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Tải văn bản tại đậy

Nguồn tin: UBND tỉnh Bắc Kạn