Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 08/01/2020 V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 08/01/2020 V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Chi tiết Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 08/01/2020 V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn TẠI ĐÂY
CHI TIẾT BIỂU ĐÍNH KỀM TẠI ĐÂY