Quyết định số 199/QĐ-HĐTTVC ngày 21/6/2021 v/v ban hành nội quy tổ chức kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT trực thuộc Sở TN&MT năm 2021