Quyết định số 211/QĐ-STNMT ngày 13/5/2022 về việc điều chỉnh kinh phí cho Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện đặt hàng nhiệm vụ “Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2022”

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn