Quyết định số 213/QĐ-STNMT ngày 30/6/2021 về việc tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên năm 2021