Quyết định số 349/QĐ-STNMT ngày 06/7/2022 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn