Quyết định số 434/QĐ-STNMT ngày 10/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 434/QĐ-STNMT ngày 10/12/2019 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và tường rào cơ quan của Sở Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết Quyết định số 434/QĐ-STNMT ngày 10/12/2019 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và tường rào cơ quan của Sở Tài nguyên và Môi trường TẠI ĐÂY