Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản tại mỏ chì kẽm Nà Duồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn" (Trữ lượng tính đến tháng 7/2017)
Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản tại mỏ chì kẽm Nà Duồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn" (Trữ lượng tính đến tháng 7/2017)

/uploads/news/2019_04/qd-506-ubnd.pdf