Quyết định số 641/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 v/v nghiệm thu kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 và Báo cáo tổng hợp kết quả Quan trắc môi trường tỉnh năm 2021