Quyết định số 670/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai dự toán bổ sung năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn