Quyết định số 696/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 31/12/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai v/v công bố công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai