Quyết định số 91/QĐ-STNMT ngày 14/3/2023 v/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN
 
Căn cứ Luật Viên chức;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-STNMT ngày 11/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 14/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 22/KH-HĐTDVC ngày 01/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 tại Báo cáo số 52/BC-HĐTDVC ngày 13/3/2023 và Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và các thí sinh có tên tại Điều 1 trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Quyết định số 91/QĐ-STNMT ngày 14/3/2023 v/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn