Thông báo Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 12 công trình khai thác sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trước ngày 25/10/2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 14/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 39/TB-STNMT Thông báo
Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 12 Công trình khai thác khu vực lấy nước sinh hoạt được UBND tỉnh phê duyệt hoạt gồm: Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 06 công trình khai thác nước mặt 1000 mét về phía thượng lưu và 100 mét về phía hạ lưu; Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 06 công trình khai thác nước dưới đất 20 mét xung quanh miệng giếng khai thác;
Các đơn vị chủ công trình khai thác, sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, gồm: Công ty cổ phần Cấp và Thoát nước Bắc Kạn (08 công trình); Công tu cổ phần Khoáng sản Tây Giang (01 công trình); Công ty cổ phần Vật tư thiết bị toàn bộ Matexim (01 công trình); Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hường (01 công trình); Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm (01 công trình).
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Thông báo 39/TB-STNMT ngày 14/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác sử dụng nước xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại thực địa. Sau khi có kết quả xác định ngoài thực địa thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước của các công trình nêu trên biết và hướng dẫn tuân thủ các quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ nguồn nước.
Chi tiết Công văn số 39/TB-STNMT ngày 14/4/2017 tại đây./.
 

Tác giả bài viết: Hoài Thu