Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đã vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới.