Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát sỏi Khuổi Nồng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn