Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước tới Công ty TNHH Thái Bắc
Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước tới  Công ty TNHH Thái Bắc 
Chi tiết thông báo tại đây:   1031/STNMT-TNN

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường