Thông báo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thông báo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Nhà điều hành trạm than (cũ) do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.
Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất khu đất nhà điều hành trạm than (cũ) do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung:
1. Vị trí khu đất: Tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;
2. Diện tích khu đất: 446,0m2;
3. Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
4. Thời gian cho thuê đất: 50 năm;
5. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
6. Tài sản trên đất: Gồm công trình nhà xây cấp IV và một số tài sản khác được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 với giá trị là 105.776.626 đồng.
7. Người trúng đấu giá: Bà Nguyễn Thị Thanh, số CMTND: 095125560 do Công an tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 13/02/2006, địa chỉ thường trú tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. ( Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 13A8.002082 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn cấp ngày 06/5/2016).
8. Tổng số tiền người trúng đấu giá phải nộp là: 2.322.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn).
Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

Tác giả bài viết: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn