Thông báo số 01/TB-STNMT ngày 05/01/2018 về việc công bố công khai Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết Thông báo số 01/TB-STNMT ngày 05/01/2018 về việc công bố công khai Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại đây
Chi tiết Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại đây
Công văn số 94/UBND-XDCB ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v đính chính Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn tại đây

Nguồn tin: Văn phòng Sở