Thông báo số 04/TB-STNMT ngày 06/01/2022 v/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 15/10/2019;
Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể như sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá là quyền khai thác khoáng sản:
- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
- Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
2. Thông tin về tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:
Số TT Loại khoáng sản Tên mỏ, vị trí
khu vực
Diện tích Giá khởi điểm Ghi chú
1 Đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể 0,98 ha 3% Khu vực chưa thăm dò
 
(Giá khởi điểm G bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R theo Phụ lục I Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ)
3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:
3.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ rằng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
3.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, đã đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; Có thời gian hoạt động từ 03 (ba) năm trở lên; Có tối thiểu 02 (hai) đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại đơn vị, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 05 hợp đồng bán đấu giá tài sản với cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời hạn 06 (sáu) tháng gần nhất (có phô tô hợp đồng kèm theo).
3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Phù hợp với quy định pháp luật;
3.5. Là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp Bắc Kạn công bố.
3.6. Trong trường hợp có nhiều Tổ chức đấu giá đăng ký tham gia mà có số điểm chấm bằng nhau, sẽ ưu tiên lựa chọn tổ chức đã có Hợp đồng đấu giá thành đối với tài sản là Quyền Khai thác khoáng sản.
4. Hồ sơ năng lực; thời gian, địa điểm, các thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
4.1. Hồ sơ năng lực bao gồm: Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thời gian công chứng, chứng thực không quá 06 tháng); Báo cáo hoạt động đã gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất; Bản sao chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên (thời gian công chứng, chứng thực không quá 06 tháng);
4.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/01/2022 (trong giờ hành chính).
4.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
5. Thông tin liên hệ: Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; Số điện thoại: 02093.872.002.
6. Một số lưu ý:
- Hồ sơ của Tổ chức đấu giá tài sản phải được niêm phong trước khi gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân.
- Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn lựa chọn.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Thông báo số 04/TB-STNMT ngày 06/01/2022 v/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể