Thông báo số 113/TB-TTKT ngày 21/4/2020 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhà nước

Thông báo số 113/TB-TTKT ngày 21/4/2020 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhà nước
Căn cứ Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thanh lý xe ô tô của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
          Căn cứ Quyết định số  112/QĐ-TTKT ngày 21/4/2020 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn v việc phê duyệt giá khởi điểm 02 xe ô tô Mitsubishi, biển kiểm soát 97A-00335 và xe ô tô Toyota Coralla biển kiểm soát 97A-  00406 để thanh lý,
  Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý cụ thể như sau:
  1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
  - Tên đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn
  - Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  2. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
  - Tên tài sản: Xe ô tô con.
  - Số lượng: 02 chiếc.
  - Các thông số chủ yếu của tài sản:
  2.1. Xe biển kiểm soát: 97A-00335
  + Nhãn hiệu: Mitsubishi.
  + Màu sơn: Xanh.
  + Số chỗ ngồi: 08 chỗ.
  + Năm, nơi sản xuất: Năm 2003, sản xuất tại Việt Nam.
  + Năm đưa vào sử dụng: 2003.
  - Số máy: 4G63VZ03675.
  - Số khung: RLA00VB2W1001245.
          - Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 727.528.000 đồng.
          - Giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.
  - Giá khởi điểm: 73.000.000 đồng (Bảy mươi ba triệu đồng chẵn).
   2.2. Xe biển kiểm soát: 97A-00406
  + Nhãn hiệu: Toyota Corolla.
  + Màu sơn: Xanh - Đen.
  + Số chỗ ngồi: 04 chỗ.
  + Năm, nơi sản xuất: Năm 1996, sản xuất tại Nhật bản.
  + Năm đưa vào sử dụng: 1997.
          - Số máy: 7A-G443357.
          - Số khung: 97A0025.
          - Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 539.309.000 đồng.
          - Giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.
- Giá khởi điểm: 82.000.000 đồng (Tám mươi hai triệu đồng chẵn).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
+ Là Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, đã đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
+ Số lượng đấu giá viên: tối thiểu 02 đấu giá viên (bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá kèm theo, thời gian chứng thực không quá 06 tháng).
+ Thời gian hoạt động: Từ 3 năm trở lên.
+ Bản mô tả năng lực kinh nghiệm, đã đấu giá thành công tối thiểu 02 tài sản là ô tô (có phô tô Hợp đồng kèm theo).
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Yêu cầu trong phương án phải nêu cụ thể phương thức, hình thức, địa điểm và dự kiến thời gian bán đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức phải đề xuất cụ thể trong hồ sơ đề xuất đối với trường hợp bán đấu giá thành công và không thành (đề xuất phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính).
- Hồ sơ pháp lý:
+ Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
+ Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá gồm: Các giấy tờ liên quan theo mục 4 thông báo này.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ:
+ Từ 7h30 ngày 22/4/2020 đến 17h ngày 27/4/2020 (trong giờ hành chính).
+ Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).
- Địa điểm nộp hồ sơ:
 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ số  10, đường Hùng Vương, phường Đức Xuân, Tp.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0209.879 038.
5. Một số lưu ý:
- Hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá phải được niêm phong trước khi bàn giao cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân.
- Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn lựa chọn.
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.


Chi tiết Thông báo số 113/TB-TTKT ngày 21/4/2020 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhà nước TẠI ĐÂY