Thông báo số 122/TB-STNMT ngày 30/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát, sỏi Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông.

 
Chi tiết Thông báo 122/TB-STNMT ngày 30/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn