Thông báo số 1326/STNMT-TNN ngày 12/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Thông báo số 1326/STNMT-TNN ngày 12/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước
Thông báo số 1326/STNMT-TNN ngày 12/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước
/uploads/news/2019_07/1326-ptnn.pdf
STT Tên tổ chức, cá nhân tư vấn Địa chỉ Điện thoại, email Tên đề án, dự án, báo cáo
1 Công ty TNHH Thái Bắc  Tổ 5, phường Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0914037109 Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước công trình Trường PTDT Nội trú Trung học cơ sở Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn