Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 24/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 24/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

THÔNG BÁO
Về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
 
Căn cứ Văn bản số 4870/UBND-NCPC ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển về xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên;
Căn cứ Thông báo số 132/TB-STNMT ngày 21/8/2020 về kết luận cuộc họp Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, cụ thể như sau:
1. Vị trí dự tuyển: Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
2. Số lượng tiếp nhận: 01 người
3. Điều kiện, tiêu chuẩn: Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Lý luận chính trị: Cao cấp; Giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí cần tuyển; có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng, công tác về tổ chức, cán bộ; đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn.
4. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.
5. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2020.
6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Sở), tổ 1 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 02093 878 902)
7. Thành phần hồ sơ gồm:
- Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.
- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ (nếu có);
- Các chứng chỉ bồi dưỡng: Ngoại ngữ; tin học; quản lý nhà nước.
- Bản sao các quyết định:
+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất. 
+ Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì phô tô quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.
Thông báo này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: tnmt.backan.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn./.

 Chi tiết Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 24/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển TẠI ĐÂY