Thông báo số 136/TB-STNMT ngày 11/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước (Công ty TNHH Thái Bắc)


Chi tiết Thông báo số 136/TB-STNMT ngày 11/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn