Thông báo số 137/TB-STNMT ngày 03/10/2022 v/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Ngày 30/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 264/BKC-PC của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc nộp hồ sơ lựa chọn Tổ chức cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn (kèm hồ sơ).
Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 5746/UBND-NNTNMT ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về việc thăm dò khoáng sản tại khu vực chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn.
Thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo như sau:
1. Tên tổ chức, cá nhân đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
2. Loại khoáng sản: Chì kẽm;
3. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản: Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn;
4. Diện tích: 10,0 ha (có tọa độ tại phụ lục kèm theo).
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khu vực khoáng sản nêu trên đến hết ngày 29/10/2022 của các Tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cơ quan có liên quan và các Tổ chức, cá nhân được biết./.

Thông báo số 137/TB-STNMT ngày 03/10/2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn