Thông báo số 137/TB-STNMT ngày 18/8/2021 danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo số 137/TB-STNMT ngày 18/8/2021 danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề
khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Thông báo số   137    /TB-STNMT ngày  18   /8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
STT Tên chủ giấy phép Địa chỉ Số Giấy phép Ngày, tháng, năm cấp phép Thời hạn giấy phép (năm) Quy mô hành nghề Loại hình giấy phép
1 Nông Văn Dung Tổ 17, P.Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Bắc Kạn 1577/GP-UBND 03/10/2016 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
2 Vũ Văn Thắng Tổ 11C, P.Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 1739/GP-UBND 28/10/2016 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
3 Nguyễn Ngọc Quang Tổ 11C, P.Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 1740/GP-UBND 28/10/2016 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
4 Phạm Văn Cường Tổ 8B, P.Phùng Chí Kien, TP. Bắc Kạn 1741/GP-UBND 28/10/2016 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
5 Trương Mai Hoàng Tổ 13, P.Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Bắc Kạn 1742/GP-UBND 28/10/2016 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
6 Công ty TNHH Thái Bắc Tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn 2001/GP-UBND 02/12/2016 5 năm Quy mô vừa Cấp mới
7 Nguyễn Văn Thêm Tổ Giao Lâm, P. Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn 2002/GP-UBND 02/12/2016 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
8 Trần Thị Xuân Tổ 13, P.Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Bắc Kạn 13/GP-UBND 06/01/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
9 Hoàng Anh Tuấn Tổ 14, P.Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Bắc Kạn 14/GP-UBND 06/01/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
10 Lê Quốc Hiền Tổ 11C, P.Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 115/GP-UBND 07/02/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
11 Phùng Văn Hội Tổ Khuổi Thuổm, P. Huyền Tung, TP. Bắc Kạn 259/GP-UBND 08/03/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
12 Dương Văn Hùng Tổ 6, P.Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 307/GP-UBND 16/3/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
13 Dương Văn Vĩ Tổ 6, P.Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 308/GP-UBND 16/3/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
14 Đỗ Thị Quyên Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể 357/GP-UBND 27/3/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
15 Hứa Đức Tài Tổ 8A, P.Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 401/GP-UBND 04/04/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
16 Trịnh Viết Lâm Tổ 8A, P.Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 715/GP-UBND 26/5/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
17 Nông Văn Thành Thôn Nà Lẹng, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn 776/GP-UBND 06/06/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
18 Nông Văn Huỳnh Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn 1433/GP-UBND 18/9/2017 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
19 Trần Phú Sòi Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn 304/GP-UBND 28/02/2018 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
20 Nguyễn Ngọc Vinh Tổ 11, p Đức Xuân, TP. Bắc Kạn 249/GP-UBND 25/02/2020 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
21 Ma Doãn Quyết Bản Điếng, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn 1824/GP-UBND 08/10/2020 5 năm Quy mô nhỏ Cấp mới
22 Hoàng Văn Cập Xã Trần Phú, huyện Na Rì 1492/GP-UBND 12/08/2021 3 năm Quy mô nhỏ Gia hạn