Thông báo số 14/TB-HĐ ngày 06/2/2023 về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (vòng 2)

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (Vòng 2)
 

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu phí đối với kỳ thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-STNMT ngày 11/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 14/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 22 /KH-HĐTDVC ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 06/2/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022, thông báo nội dung sau:
1. Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (Vòng 2), gồm các ông, bà có tên sau:
                                       (Có danh sách kèm theo)
2. Hình thức thi: Thi viết:
- Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành: 180 phút
3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:
3.1. Khai mạc kỳ thi và tổ chức phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh: Từ 06h45’ – 07h15’ phút ngày 18 tháng 02 năm 2023;
3.2. Thời gian tổ chức thi: Ngày 18 tháng 02 năm 2023; thí sinh có mặt từ 06 giờ 30 phút (có lịch kèm theo).
3.3. Địa điểm khai mạc và tổ chức thi:
Tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
4. Lệ phí dự thi:
4.1. Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: 500.000đ/thí sinh.
4.2. Thời gian và địa điểm thu lệ phí:
- Thời gian: Từ ngày 07/02/2023 đến hết ngày 12/02/2023;
- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.   
(Liên hệ bà Nguyễn Thị Yến- Phó Chánh Văn phòng Sở, điện thoại 0983.080.555)
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin trong danh sách thí sinh dự thi đính kèm Thông báo triệu tập.
Trường hợp có thay đổi về các thông tin của thí sinh, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 12/02/2023 để tổng hợp, xem xét, giải quyết.
Với nội dung trên, Hội đồng tuyển dụng thông báo cho các thí sinh biết, thực hiện./.

Thông báo số 14/TB-HĐ ngày 06/2/2023 về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (vòng 2)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn