Thông báo số 15/TB-HĐ ngày 06/02/2023 danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (vòng 2)

Thông báo số 15/TB-HĐ ngày 06/02/2023 danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (vòng 2)
Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-STNMT ngày 11/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.
Căn cứ kết quả rà soát Phiếu đăng ký dự tuyển, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (Vòng 2).
Số người đăng ký dự tuyển: 49 người
Số người không đủ điều kiện dự thi: 01 người.
Lý do: Chuyên ngành của người dự tuyển không phù hợp với chuyên ngành của vị trí cần dự tuyển.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo được biết./.

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (Vòng 2)
 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 15/TB-HĐTDVC ngày 06 tháng 2 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022)
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Giới tính Đăng ký vị trí dự tuyển Trình độ chuyên môn Bằng cấp, chứng chỉ
Chuyên ngành Tin học Tiếng Anh
1 Trương Thị Huế 20/11/1996 Tày Thôn Lủng Kén, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Nữ Đăng ký, cấp giấy chứng nhận Đại học Quản lý tài nguyên nông-lâm-nghiệp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản B1
Ấn định danh sách: 01 người
 
Thông báo số 15/TB-HĐ ngày 06/02/2023 danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (vòng 2)

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn