Thông báo số 15/TB-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thực hiện Thông tư 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 20/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.
Nhằm trang bị những nội dung cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết và tham gia khóa đào tạo, cụ thể gồm các nội dung sau:
1. Đối tượng:
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Các đối tượng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu.
2. Nội dung chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bao gồm 05 chuyên đề chính bao gồm 5 chuyên đề chính và thảo luận/viết bài thu hoạch với thời lượng 24 tiết theo quy định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Dự kiến trong Quý I năm 2022.
- Địa điểm: Tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau khi có danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo của các tổ chức, cá nhân)
4. Học phí:
- Học phí do cá nhân hoặc tổ chức cử tham gia khóa học chi trả (học phí cụ thể sẽ thông báo sau và được tính dựa trên cơ sở số lượng học viên đăng ký tham gia)
- Các học viên tự chịu chi phí đi lại, ăn ở tại nơi học.
 
5. Thủ tục đăng ký tham gia lớp học:
Đề nghị các đối tượng theo mục 1 có nhu cầu tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu gửi danh sách đăng ký theo biểu mẫu gửi kèm Thông báo này về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 08/02/2022 để tổng hợp, triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Mọi chi tiết liên hệ theo số điện thoại Phòng Môi trường: 02093 811 884 hoặc 0968 911 912 (Nông Thị Thêm); Email: themnt.tn@backan.gov.vn.
Đề nghị Sở Công Thương và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai đến các tổ chức kinh doanh xăng dầu và các đối tượng có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn./.

Thông báo số 15/TB-STNMT ngày 21/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022