Thông báo số 164/TB-STNMT ngày 20/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Mỏ chì kẽm Bó Liều)

Thông báo số 164/TB-STNMT ngày 20/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Mỏ chì kẽm Bó Liều)
Vào hồi 14 giờ 10 phút ngày 20/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, tài liệu kèm theo và Văn bản số 19092/CV-CT đề ngày 19/9/2019 của Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn về việc nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản quặng chì kẽm khu vực Bó Liều, xã Nam Cường và xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh phê duyệt khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo như sau:
1. Tên tổ chức, cá nhân đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn;
2. Loại khoáng sản: Chì, kẽm;
3. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: Mỏ chì kẽm Bó Liều, xã Nam Cường và xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;
4. Diện tích: 14,9 ha; Tọa độ các điểm khép góc mỏ chì kẽm Bó Liều:
Tên điểm Hệ toạ độ  VN 2000
KTT 1060 30’ múi chiếu 30
Ghi chú
X (m) Y (m)
1 2472723 404309 Khu I (5,9 ha)
2 2472722 404410
3 2472448 404579
4a 2472450 404220
4b 2472492 404238
5 2472546 404280
6 2471918 405049 Khu II (9,0 ha)
7 2471874 405280
8 2471683 405451
9 2471535 405311
10 2471739 405041
 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khu vực khoáng sản nêu trên từ ngày 20/9/2019 đến hết ngày 19/10/2019 của các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép thăm dò khoáng sản được biết./.
Chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY