Thông báo số 170/TB-TTCNTT ngày 20/8/2021 v/v thông báo thanh lý tài sản công hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa và đã hết khấu hao của Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT