Thông báo số 185/TB-STNMT ngày 21/10/2019. Kết quả lựa chọn đơn vị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chì–kẽm – mangan – sắt mỏ Kéo Lếch, xã Nghĩa Tá, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn

Thông báo số 185/TB-STNMT ngày 21/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chì – kẽm – mangan – sắt mỏ Kéo Lếch, xã Nghĩa Tá, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn.
Ngày 20/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chì - kẽm - mangan - sắt mỏ Kéo Lếch, xã Nghĩa Tá, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn của tổ chức đầu tiên là Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn.
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 58 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 163/TB-STNMT ngày 20/9/2019 công khai tên đơn vị, loại khoáng sản, vị trí đề nghị cấp Giấy phép thăm dò tại khu vực Kéo Lếch trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu; thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 19/10/2019. Hết thời gian thông báo, không có thêm tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ.
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 58 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:
1. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn.
2. Loại khoáng sản: Chì - kẽm - mangan - sắt.
3. Vị trí thăm dò: Khu vực Kéo Lếch, xã Nghĩa Tá, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn.
4. Diện tích: 17,9 ha.
* Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ tại tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn biết và thực hiện các bước tiếp theo./.

Chi tiết Thông báo số 185/TB-STNMT TẠI ĐÂY