Thông báo số 188/TB-TTCNTT ngày 10/9/2021 v/v thực hiện Bảo trì kho lưu trữ năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện Bảo trì kho lưu trữ năm 2021
 
Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-STNMT ngày 04/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ Bảo trì kho lưu trữ năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-STNMT ngày 26/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Bảo trì kho lưu trữ năm 2021;
Để thực hiện công tác Bảo trì kho lưu trữ hằng năm theo quy định, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo như sau: Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT tạm ngừng việc cung cấp, khai thác hồ sơ, tài liệu (bản giấy trong kho lưu trữ) để thực hiện công tác bảo trì kho lưu trữ, khử trùng phòng chống mối, mọt. (các tài liệu trên hệ thống kho lưu trữ điện tử, đơn vị vẫn thực hiện cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác bình thường).
Thời gian: 10 ngày, kể từ ngày 18/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021.
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác hồ sơ, tài liệu được biết, chủ động phối hợp công tác./.

Chi tiết Thông báo số 188/TB-TTCNTT ngày 10/9/2021 v/v thực hiện Bảo trì kho lưu trữ năm 2021