Thông báo số 202/TB-STNMT ngày 15/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ Nhà nước

Thông báo số 202/TB-STNMT ngày 15/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ Nhà nước
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản 2016;
Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-STNMT, ngày 14/11/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
- Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
2. Tên tài sản, nguồn gốc tài sản, số lượng, giá khởi điểm và địa điểm của tài sản:
2.1. Tên tài sản: Đá trắng (Hàm lượng  SiO2= 98,82%);
2.2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước;
2.3. Số lượng: 471,0 m3; tương đương 706,5 tấn;
2.4. Giá khởi điểm: 275.000, đ/tấn x 706,5 tấn = 194.287.500, đ (Số tiền viết bằng chữ:Một trăm chín mười bốn triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn). (Giá khởi điểm theo Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 31/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm Đá trắng là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ nhà nước để bán đấu giá). Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định và không bao gồm chi phí bốc, xếp, vận chuyển
2.5. Địa điểm lưu giữ:Tài sản trên hiện được thu gom xếp thành 03 đống tại 03 vị trí ở khu Cốc Lược, thôn Phiêng Pục, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Giao UBND xã Hương Nê trông coi, bảo vệ.
3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có địa chỉ, trụ sở rõ ràng;
- Phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín: Tổ chức đấu giá có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại đơn vị, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Phù hợp với quy định pháp luật;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
4. Hồ sơ năng lực; thời gian, địa điểm, các thức nộp hồ sơ năng lực đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ năng lực:
+ Bản mô tả năng lực;
+ Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký doanh nghiệp) (thời gian công chứng, chứng thực không quá 02 tháng)
+ Bản sao chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên (thời gian công chứng, chứng thực không quá 02 tháng)
- Thời gian nộp hồ sơ năng lực đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản;
- Các tổ chức đấu giá tài sản quan tâm và có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản về địa chỉ sau:
- Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá cần xuất trình giấy giới thiệu, Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.
Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.
Chi tiết Thông báo số 202/TB-STNMT ngày 15/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường TẠI ĐÂY