Thông báo số 208/TB-STNMT ngày 23/12/2021 kết quả lựa chọn đơn vị để Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
tại khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn 
 
Ngày 22/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2002/CV-CTĐP của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Phúc về việc nộp hồ sơ lựa chọn Tổ chức cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (kèm hồ sơ).
Thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 182/TB-STNMT ngày 23/11/2021 công khai tên đơn vị, loại khoáng sản, vị trí đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chì kẽm tại khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn trên trang thông tin điện tử của tỉnh và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu; thời gian tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân khác đến hết ngày 21/12/2021. Hết thời gian thông báo không có thêm tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 58 Nghị định 158/2016/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chì kẽm tại khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Phúc;
2. Loại khoáng sản: Chì kẽm;
3. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: Khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn;
4. Diện tích: 15,0 ha (có tọa độ tại phụ lục kèm theo).
5. Việc tổ chức thẩm định, trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại Khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Phúc biết và thực hiện các bước tiếp theo./.

Thông báo số 208/TB-STNMT ngày 23/12/2021 kết quả lựa chọn đơn vị để Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu 2 mỏ chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn